Poľnohospodárske družstvo

Veľká Hradná
LOGO
Vitajte na webe

poľnohospodárskeho družstva

Veľká HradnáObchodné a kontaktné údaje:

Obchodné menno: Poľnohospodárske družstvo Veľká hradná
Sídlo: Veľká Hradná
IČO: 31 436 641
IČ DPH: SK2020384597
zastúpená: Ing. Igor Hudec, člen družstva poverený členskou schôdzou,
Ing. Peter Marko, predseda
bankové spojenie: 4518202/0200
zápis v OR: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Dr, vl. č. 89/R

© 2008 - 2011 Poľnohospodárske družstvo Veľká Hradná